Om Utviklingssenteret

Hva er Utviklingssenteret?

Grimstad kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder øst. Informasjon om prosjekter og aktiviteteter finner du på vår lokale side på Utviklingssenter.no

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsingen er finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratet. Det er et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke.

Utviklingssenterets visjon

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har felles visjon: Utvikling gjennom kunnskap.

Utviklingssenterets hovedmål

Å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket.

Utviklingssenterets delmål

 • Utviklingssenteret er pådriver for kunnskapsbasert praksis
 • Bruker- og pårørendemedvirkning har en sentral plass i utviklingssenterets aktivitet
 • Utviklingssenteret tilbyr ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø, og skal være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene
 • Utviklingssenteret skal drive nettverksbygging og samarbeider med Fylkesmannen i Agder, Universitetet i Agder, Senter for omsorgsforskning sør, Sørlandet sykehus HF, KS og andre kompetanse- og forskningsmiljøer i regionen.
 • Utviklingssenteret skal tilrettelegge for forskning og utvikling

Satsingsområder

Utviklingssenteret i Aust-Agder har følgende satsingsområder

 • Demens
 • Lindrende behandling og omsorg/kreftomsorg
 • Habilitering og rehabilitering
 • Forebygging og helsefremming
 • Leve hele livet
 • Etikk
 • E-helse/velferdsteknologi
 • Forbedringskompetanse/pasientsikkerhet/gode pasientforløp

Utvikling av kompetanse innen etikk og etisk refleksjon er grunnleggende for alt utviklingsarbeidet.

Satsingsområdet Aktiv mestring innebærer fokus på forebygging, frivillighet, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.

Interkommunale fagnettverk

Utviklingssenteret har opprettet og leder 5 interkommunale fagnettverk:

Samtlige kommuner i det som tidligere var Aust-Agder deltar i nettverkene som jobber med erfaringsutveksling og spredning av kunnskap innen ulike fagområder. Nettverkene har også med representanter fra Universitetet i Agder og Sørlandets sykehus. Målet med fagnettverkene er utvikling av tjenesten og fokus på kunnskapsbasert praksis. Nettverkene har samling 2 ganger i året med faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Kontaktinfo

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester

Adresse
I4Helse
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad

Avdelingsleder
Silje Bjerkås
Telefon 908 20 203