Om Utviklingssenteret

Hva er Utviklingssenteret?

Grimstad kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder (øst). Informasjon om prosjekter og aktiviteter finner du på vår lokale side på Utviklingssenter.no

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing, som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsingen er finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratet. Det er et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er et tiltak i Kompetanseløft 2025 og skal bidra til å styrke kvaliteten i helse -og omsorgstjenestene gjennom fag -og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

I tillegg er USHT beskrevet i flere sentralt styrende dokumenter.  

Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir gjennom årlige tilskuddsbrev føringer for sentrenes årlige aktivitet. USHT’ene skal bidra til at tjenestene fornyer og forbedrer seg innenfor følgende satsingsområder: Utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende, faglig omstilling i tjenestene, den nye hjemmebaserte tjenesten, fornyelse og innovasjon.  

Målgruppe

Målgruppe er sykehjem og hjemmetjenester og gjennom dem, ledere og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i hver region. Utviklingssentrene skal først og fremst nå sykehjem og hjemmebaserte tjenester, men inkludere tjenester til alle pasient- og brukergrupper.  

Utviklingssentrene skal bidra til at de kommunale helse- og omsorgstjenestene forbedrer og fornyer seg gjennom følgende satsingsområder:

 • Utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende: Tjenestetilbudet skal utvikles sammen med pasienter, brukere og pårørende. Kommunene må aktivt innhente pasientens/brukerens og pårørendes synspunkter når tilbudet til den enkelte utformes. De må involveres i forbedringsarbeid på tjeneste- og systemnivå.  
 • Faglig omstilling i tjenestene: Tjenestene skal utvikles gjennom faglig omstilling, kompetanseutvikling og nye arbeidsmetoder og organisasjonsformer. Kommunene må blant annet vektlegge forebygging, mestring, tidlig innsats, helsefaglig oppfølging og pasientsikkerhet, aktivisering, nettverks- og miljøarbeid, støtte til pårørende, samarbeid med frivillige og innføring av velferdsteknologi.
 • Den nye hjemmebaserte tjenesten: Nye brukergrupper med komplekse helsefaglige utfordringer og omfattende psykososiale behov krever utvikling av de hjemmebaserte tjenestene. Tjenestene må komme tidlig inn og understøtte og forsterke trygghet, sikkerhet, selvhjulpenhet og livskvalitet hos pasienter, brukere og pårørende. Det kreves at mer omfattende og mer avanserte tjenester gis i hjemmet.
 • Fornyelse og innovasjon: Gode tjenester i fremtiden vil kreve at kommunen tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger. Lokalt innovasjonsarbeid kan foregå i samarbeid mellom kommuner, helseforetak, fagfolk, tjenestemottakere, kunnskaps- og forskningsmiljøer, organisasjoner og/eller næringslivet (Regelverk for tilskuddsordningen Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, godkjent av HOD 2022). 

Metoder for å oppfylle satsningsområdene innenfor samfunnsoppdraget

Samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i vår region gjennom å tilby ulike nettverk og arenaer for ledere og andre ansatte

 • Bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis gjennom spredning av nyere kunnskap,  opplæringspakker og nye nasjonale veiledere og retningslinjer
 • Bidra til at kommunene tar i bruk nye arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye løsninger.
 • Tilby råd og veiledning i metoder og verktøy som fremmer fagutvikling-, forbedring- og implementeringsarbeid
 • Medvirke og tilrettelegge for forskning som er praksisnær og relevant for kommunale helse- og omsorgstjenester

Utviklingssenteret samarbeider med kommuner på Agder, Universitetet i Agder, Fagskolen i Agder, Sørlandet sykehus, Statsforvalteren i Agder og Senter for omsorgsforskning, sør, samt andre USHT.

 De nasjonale satsingsområdene for 2024

 • Bo trygt hjemme-reformen, herunder:
  • Lindrende behandling og omsorg
  • Pårørendestrategien
  • Ernæringsstrategien
  • Trygghetsstandard
 • Demensplan 2025
 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
 • Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, samt helseteknologi skal sees i sammenheng med satsingsområdene. 
   

USHT bygger sitt arbeid rundt disse satsingsområdene, i tillegg til det gode pågående arbeidet innenfor satsningsområdene fra 2023. USHT tilstreber å se satsingsområdene i et helhetsbilde. For å oppfylle satsingsområdene benyttes flere generelle arbeidsmetoder, verktøy og arenaer for å stimulere til fag -og kompetanseutvikling, økt kvalitet, læring og kunnskapsutvikling i tjenestene:

 • Interkommunale fag -og læringsnettverk med fokus på utvikling av tjenesten og kunnskapsbasert praksis
 • Fagdager, kurs, konferanser og seminarer
 • Prosjektarbeid og deltakelse i forskningsprosjekt
 • Informasjon, veiledning og prosessledelse
 • Erfaringsdeling og nettverksbygging
 • Brukermedvirkning
 • Etikk og etisk refleksjon 

Kompetanse

USHT bidrar til fagutvikling i kommehelsetjenesten, samtidig om det er med i regionale fag- og kompetanseutvalg. Fagutvalg for kompetansedeling (OSS) og Samarbeidsorganet mellom Universitetet i Agder (UIA), Sørlandets sykehus HF og USHT er en viktige arenaer for kompetanseutvikling. Det arrangeres hospitering, felles fag- og prosedyredager, simuleringsdager på UiA, kurs og fagdager for personell fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. 
Lenke til kompetansedeling ved Sørlandets sykehus

Verktøy og metoder som er tatt i bruk innenfor flere fagfelt.

 • ABC-opplæring - kompetanseheving innen demensomsorg, eldreomsorg og utviklingshemming
 • NEWS2 - hjelpemiddel for å systematisere observasjoner av vitale parameter
 • Forbedringsarbeid innen helse - Ved å ta i bruk forbedringsmetodikk jobber en systematisk for å skape forbedringer som fører til varige forbedringer for pasient, pårørende og ansatte.
 • Samtykkekompetanse, tvang og makt - verktøy og kompetansehevende tiltak som vi håper vil gi støtte når det skal gjøres vurdering av samtykkekompetanse. Når pasienten har manglende samtykke vil du på nettsiden få kjennskap til hvilke tiltak som kan igangsettes. Som for eksempel tillitsskapende tiltak eller sporings og varsling teknologi og/ eller behov for å fatte tvangsvedtak.

Interkommunale fagnettverk

Utviklingssenteret har opprettet og leder fem interkommunale fagnettverk innen lindrende omsorg, demensomsorg, aktiv mestring, habilitering og saksbehandlerforum. 

Samtlige kommuner i det som tidligere var Aust-Agder deltar i nettverkene som jobber med erfaringsutveksling og spredning av kunnskap innen ulike fagområder. Nettverkene har også med representanter fra Universitetet i Agder og Sørlandets sykehus. Målet med fagnettverkene er utvikling av tjenesten og fokus på kunnskapsbasert praksis. Nettverkene har samling 2 ganger i året med faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Se oversikt over fagnettverkene

Prosjekter og forskning i regi av USHT Agder (øst)

Utviklingssenteret (USHT) skal være pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte og legge til rette for forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. .  Den overordnede målsettingen er å bedre kvaliteten på tjenestene til brukerne og samtidig styrke og utvikle gode læringsmiljø.