Samtykkekompetanse, tvang og makt

USHT Agder øst (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) har i flere år arbeidet med rutiner og  veileder for samtykkekompetansevurdering, lovverket knyttet til tvang og makt og  lovverk for  sporings- og varslingsteknologi.​

Helsepersonell uttrykker ofte at de føler seg utrygge i vurdering av samtykkekompetanse og behov for tvangsvedtak. ​

På denne siden vil du finne verktøy og kompetansehevende tiltak som vi håper vil gi støtte når det skal gjøres vurdering av samtykkekompetanse. Når pasienten har manglende samtykke vil du på nettsiden få  kjennskap til hvilke tiltak som kan igangsettes. Som for eksempel tillitsskapende tiltak eller sporings og varsling teknologi og/ eller behov for å fatte tvangsvedtak.

Samtykke til helsehjelp

  • Helsehjelp kan bare gis med brukers samtykke (Lov om pasient- og brukerrettigheter §4-1.)
  • Kravet om samtykke gjelder all helsehjelp, både pleie, omsorg, undersøkelse, behandling og rehabilitering.
    Samtykke kan være uttrykt eller stilltiende.
  • Vi har ikke lov til å bruke press!
    Brukeren har rett til medvirkning og tilgang på informasjon.

Samtykkekompetanse

Vi som helsepersonell må alltid ha en bevissthet om brukeren er samtykkekompetent, eller ikke.

Flytskjemaet viser hvilke veier vurdering av samtykkekompetanse kan gå. Flytskjema kan også printes ut.

  • Å ha samtykkekompetanse betyr at man har innsikt i og er i stand til å vurdere konsekvensene av de valgene man tar.
  • Dersompasienten har fysiske eller psykiske utfordringer, demens eller psykisk utviklingshemming og åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter, kan samtykkekompetansen bortfalle helt eller delvis.
  • Den som gir helsehjelpen avgjør om brukeren mangler kompetanse til å samtykke.

Pasientens samtykkekompetanse  skal vurderes ut fra helsehjelp, dagliglivets gjøremål og/eller  økonomi.

Lommekort

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT Agder øst) har utarbeidet et lommekort for samtykkekompetansevurdering. Lommekortet kan printes ut ved å benytte filen under, eller trykkes ved å kontakte Kanonbra reklame som har hjulpet med grafisk design. 

Lommekort for samtykkekompetanse (PDF, 2 MB)

Veileder

Når du som helsepersonell skal vurdere pasientens  samtykkekompetanse, kan veilederen være til hjelp.

For dokumentasjon av samtykke, er det laget en flettemal som kan intergreres i journalsystemet. Flettemalen skal også sendes med som grunnlag for tildeling av vedtak på sporings- og varslingsteknologi og/eller  vedtak om tvang.

Eksempel: 

Når pasienten mangler samtykkekompetanse

Når pasient er vurdert til å mangle samtykkekompetanse på definert område, er det ulike tiltak som kan settes i gang.

Under finner du en rutine som gir en beskrivelse av tiltak og rutiner for hvordan du kan dokumentere de ulike tiltakene som er satt i gang.

Sporings-og varslingsteknologi

Dersom psienten mangler samtykkekompetanse på områder innenfor helsehjelp og/eller dagliglivets gjøremål, og det er vurdert at sporings- og varslingsteknologi kan være et godt hjelpemiddel og pasienten ikke utrykker noen motstand mot dette, skal flettemal for vedtak om sporings- og varslingsteknologi etter pasient og brukerrettighetsloven kap 4-6a benyttes for dokumentasjon. 

Eksempel: Som et hjelpemiddel har vi lagt ut ferdigutfylt flettemal for vedtak om sporings- og varslingsteknologi etter kap 4-6a.

Motstand mot helsehjelp

Dersom pasienten mangler samtykkekompetanse, og  utrykker motstand mot  helsehjelpen, skal alltid tillitsskapende tiltak forsøkes. Personsentrert omsorg kan være løsningen.

Dersom motstanden vedvarer, kan det vurderes behov for å fatte tvangsvedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A, for å kunne yte somatisk helsehjelp til pasienten.

Under finner du flettemal for vedtak om bruk av tvang og makt etter pbrl kap 4A, samt veiledning i hvordan du kan fylle ut vedtaksdokumentet.

Fremtidsfullmakt - alternativ til vergemål

Fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål, som gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller dine personlige interesser, hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. 

Les mer om fremtidstidsfullmakt

Verge

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.
Les mer om verge

Kompetansehevende tiltak

Fagdag 13. mars 2023- Grimstad kulturhus

E-læringskurs Brukermedvirkningens ABC er laget av Helse sør øst.
Vi anbefaler del 4, som handler om lovverket og rett til medvirkning:

Filmer laget av  Universitetet i Oslo

Etiske refleksjoner i møte med velferdsteknologi

Bruk også din kommunes kursleverandør som kompetansehevende tiltak på dette tema.

Lovverk

Kontaktinfo

Merethe Andreassen Land
Fagkoordinator Utviklingsavdelingen
Mobil 98 65 28 55

Camilla O. Sunde
Tjenesteleder for forebygging og utvikling
Gjerstad kommune
Mobil 90 95 41 80