Observasjonskompetanse og NEWS2 Agder øst

 Kompetansetrappen i Agder

Vi i Agder har valgt å konsentrere oss om tre trinn vi tenker er viktige for å styrke klinisk observasjonskompetanse og handlingsberedskap i kommunehelsetjenesten. Innholdet er i tråd med nasjonale føringer og vi i Utviklingssenteret vil bestrebe at det finnes opplæringsressurser på disse tre områdene på våre nettsider. De tre trinnene er:

  • Trinn 1: Observasjonskompetanse. Teoretisk grunnopplæring i ABCDE
  • Trinn 2: NEWS2/ISBAR. Strukturerte observasjons- og kartleggingsverktøy
  • Trinn 3: Simulering. Scenariotrening med refleksjon og debrief

 Observasjonskompetanse

Som en følge av samhandlingsreformen blir stadig flere og sykere pasienter behandlet og fulgt opp i kommunehelsetjenesten. Det er derfor viktig at ansatte har nok kunnskap til å oppdage endringer i helsetilstand på et tidlig tidspunkt.

Hva er observasjonskompetanse? 

Kompetanse til å avdekke pasienter med forverret somatisk tilstand innebærer at man har tid til å observerekunne gjenkjenne og vurdere tiltak man må følge opp, ved tidlige tegn til sykdomsforverring. Et virkemiddel for å sikre at endringer blir oppdaget, er å ta i bruk strukturerte observasjons- og kartleggingsverktøy, som ABCDE-metodikk og NEWS2.

Observasjons- og vurderingskompetanse inkluderer:

  • kliniske ferdigheter som for eksempel ABCDE-undersøkelse og gjennomføring av NEWS2
  • ikke-tekniske ferdigheter som kommunikasjon, relasjonelle forhold i teamet og teamledelse

Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand - Helsedirektoratet

 Hva er NEWS2?

NEWS2 er et hjelpemiddel for å systematisere observasjoner av vitale parameter. Hensikten er å oppdage alvorlig sykdom tidligere for å kunne igangsette rask og effektiv behandling. NEWS2 erstatter bruk av TILT.

Forverring i pasientens kliniske tilstand skjer ofte gradvis, både for pasienter som behandles hjemme og på sykehjem. NEWS2 (National Early Warning Score versjon 2) er et internasjonalt systematisk scoringssystem der hensikten er å identifisere alvorlig/livstruende sykdom tidlig i sykdomsforløpet, samt gi helsepersonell beslutningsstøtte i uavklarte situasjoner. 

Mange kommuner har tidligere benyttet TILT. NEWS2 har nå erstattet TILT på Sørlandet sykehus og det samme ble anbefalt kommunene i Agder. 
NEWS-systemet er i utgangspunktet utarbeidet og validert for bruk i sykehus.  
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Agder har utarbeidet en lokal tilpasning av tiltak og respons for å gjøre verktøyet mer hensiktsmessig til bruk i kommunehelsetjenesten. Baksiden av NEWS2-kortet avviker dermed fra den originale, som er utarbeidet av Royal College of Physicians. 

Selv om vi har laget en lokal tilpasning for respons etter NEWS2-score, er opplæringspakken og retningslingene bygd på Helsedirektoratets nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverring av somatisk helsetilstand.

 Opplæringspakke 

Det er laget digital opplæringspakke i observasjonskompetanse og NEWS2 for helsepersonell i Agder. Det er laget opplæringspakke i trinn 1; observasjonskompetanse og ABCDE-metodikk og trinn 2; verktøy som NEWS2, ISBAR etc.

USHT Agder anbefaler at opplæringspakkene gjennomgås i sin helhet. Minimum estimert tidsbruk er 2 timer.

Lenke til opplæringspakke

 Opplæringspakke til ufaglærte og assistenter

Er du ufaglært og jobber som helsepersonell, gir dette e-læringskurset fra Aldring og helse deg en introduksjon til ABCDEF-metodikken og ISBAR. Kurset vektlegger observasjoner som kan utføres ved å bruke sansene, og hvordan du kan kommunisere observasjoner som er gjort til annet helsepersonell. Logg inn med bankid.

 Informasjon til observasjonskompetanse- og NEWS2-instruktører

USHT Agder anbefaler at hver avdeling har en egen instruktør/ressursperson. Du som er instruktør har et spesielt ansvar for å følge opp observasjonskompetanse og NEWS2 i egen avdeling. Vi beskriver noen av oppgavene i dette dokumentet som du gjerne kan dele med din leder.

Det er viktig at du kjenner godt til innholdet i opplæringspakken, både trinn 1 og 2. Under her finner du i tillegg informasjon og undervisning som kan være nyttig som ekstrakompetanse for deg som er observasjons- og NEWS2-instruktør.

Det er utarbeidet ett informasjonsskriv  om NEWS2 som kan sendes kommunelege, sykehjemslege og fastleger. 

Trenger du flere lommekort eller ISBAR-blokker, kan du kontakte en av bedriftene som hjalp oss å trykke opp lommekortene og ISBAR-blokkene.

For bestilling av lommekort kan du kontakte:
KANONBRA RELAME AS
Stoaveien 3C, 4848 Arendal
Telefon 95 22 12 12
E-post: post@kanonbra.no

For bestilling av ISBAR-blokker kan du kontakte:
Grimstad Trykkeri – Steinmoen
Lillesandsveien 25, 4877 Grimstad
Telefon 37 04 26 75
E-post: digitalprint@getmail.no

 Fagdager

Her finner du PowerPoint-presentasjoner fra NEWS-fagdager.

Fagdag 12. april 2023

Digital samling 26. oktober 2022

Fagdag 24. mai 2022

Digitalsamling for nye NEWS instruktører 2. desember 2021

Fagdag 3. mai 2021 

Simulering

Simulering er tredje trinn i kompetansetrappen i Agder. Simulering er scenariotrening med refleksjon og debrief. 

Simulering er spesielt nyttig for å trene på tidlig identifisering av livstruende tilstander. Simuleringen skal gjenskape en virkelig situasjon i trygge omgivelser. Helsepersonell kan trene på kliniske ferdigheter som de kan trenge i sin arbeidshverdag.  

På Kristiansand kommunes nettsider kan du lese om Simulering og simuleringsnettverk, og dato for fasilitatorutdanning.

 Ofte stilte spørsmål om NEWS2


 PEVS - Pediatric Early Warning Score

NEWS2 skal ikke brukes til barn. Utviklingssenteret har derfor, i samarbeid med fagsykepleier på barneavdelingen på Sørlandets sykehus, avdeling Arendal, utarbeidet en opplæringspakke i bruk av PEVS.
Les mer om PEVS