Observasjonskompetanse og NEWS2 Agder øst

Kompetansetrappen i Agder

Vi i Agder har valgt å konsentrere oss om tre trinn vi tenker er viktige for å styrke klinisk observasjonskompetanse og handlingsberedskap i kommunehelsetjenesten. Innholdet er i tråd med nasjonale føringer og vi i Utviklingssenteret vil bestrebe at det finnes opplæringsressurser på disse tre områdene på våre nettsider. De tre trinnene er:

  • Trinn 1: Observasjonskompetanse. Teoretisk grunnopplæring i ABCDE
  • Trinn 2: NEWS2/ISBAR. Strukturerte observasjons- og kartleggingsverktøy
  • Trinn 3: Simulering. Scenariotrening med refleksjon og debrief

Observasjonskompetanse

Som en følge av samhandlingsreformen blir stadig flere og sykere pasienter behandlet og fulgt opp i kommunehelsetjenesten. Det er derfor viktig at ansatte har nok kunnskap til å oppdage endringer i helsetilstand på et tidlig tidspunkt.

Hva er observasjonskompetanse? 

Kompetanse til å avdekke pasienter med forverret somatisk tilstand innebærer at man har tid til å observerekunne gjenkjenne og vurdere tiltak man må følge opp, ved tidlige tegn til sykdomsforverring. Et virkemiddel for å sikre at endringer blir oppdaget, er å ta i bruk strukturerte observasjons- og kartleggingsverktøy, som ABCDE-metodikk og NEWS2.

Observasjons- og vurderingskompetanse inkluderer:

  • kliniske ferdigheter som for eksempel ABCDE-undersøkelse og gjennomføring av NEWS2
  • ikke-tekniske ferdigheter som kommunikasjon, relasjonelle forhold i teamet og teamledelse

Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand - Helsedirektoratet

Hva er NEWS2?

NEWS2 er et hjelpemiddel for å systematisere observasjoner av vitale parameter. Hensikten er å oppdage alvorlig sykdom tidligere for å kunne igangsette rask og effektiv behandling. NEWS2 erstatter bruk av TILT.

Forverring i pasientens kliniske tilstand skjer ofte gradvis, både for pasienter som behandles hjemme og på sykehjem. NEWS2 (National Early Warning Score versjon 2) er et internasjonalt systematisk scoringssystem der hensikten er å identifisere alvorlig/livstruende sykdom tidlig i sykdomsforløpet, samt gi helsepersonell beslutningsstøtte i uavklarte situasjoner. 

Mange kommuner har tidligere benyttet TILT. NEWS2 har nå erstattet TILT på Sørlandet sykehus og det samme ble anbefalt kommunene i Agder. 
NEWS-systemet er i utgangspunktet utarbeidet og validert for bruk i sykehus.  
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Agder har utarbeidet en lokal tilpasning av tiltak og respons for å gjøre verktøyet mer hensiktsmessig til bruk i kommunehelsetjenesten. Baksiden av NEWS2-kortet avviker dermed fra den originale, som er utarbeidet av Royal College of Physicians. 

Selv om vi har laget en lokal tilpasning for respons etter NEWS2-score, er opplæringspakken og retningslingene bygd på Helsedirektoratets nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverring av somatisk helsetilstand.

Opplæringspakke 

Det er laget digital opplæringspakke i observasjonskompetanse og NEWS2 for helsepersonell i Agder. Det er laget opplæringspakke i trinn 1; observasjonskompetanse og ABCDE-metodikk og trinn 2; verktøy som NEWS2, ISBAR etc.

USHT Agder anbefaler at opplæringspakkene gjennomgås i sin helhet. Minimum estimert tidsbruk er 2 timer.

Lenke til opplæringspakke

Opplæringspakke til ufaglærte og assistenter

Er du ufaglært og jobber som helsepersonell, gir dette e-læringskurset fra Aldring og helse deg en introduksjon til ABCDEF-metodikken og ISBAR. Kurset vektlegger observasjoner som kan utføres ved å bruke sansene, og hvordan du kan kommunisere observasjoner som er gjort til annet helsepersonell. Logg inn med bankid.

Informasjon til observasjonskompetanse- og NEWS2-instruktører

USHT Agder anbefaler at hver avdeling har en egen instruktør/ressursperson. Du som er instruktør har et spesielt ansvar for å følge opp observasjonskompetanse og NEWS2 i egen avdeling. Vi beskriver noen av oppgavene i dette dokumentet som du gjerne kan dele med din leder.

Det er viktig at du kjenner godt til innholdet i opplæringspakken, både trinn 1 og 2. Under her finner du i tillegg informasjon og undervisning som kan være nyttig som ekstrakompetanse for deg som er observasjons- og NEWS2-instruktør.

Det er utarbeidet ett informasjonsskriv  om NEWS2 som kan sendes kommunelege, sykehjemslege og fastleger. 

Trenger du flere lommekort eller ISBAR-blokker, kan du kontakte en av bedriftene som hjalp oss å trykke opp lommekortene og ISBAR-blokkene.

For bestilling av lommekort kan du kontakte:
KANONBRA RELAME AS
Stoaveien 3C, 4848 Arendal
Telefon 95 22 12 12
E-post: post@kanonbra.no

For bestilling av ISBAR-blokker kan du kontakte:
Grimstad Trykkeri – Steinmoen
Lillesandsveien 25, 4877 Grimstad
Telefon 37 04 26 75
E-post: digitalprint@getmail.no

Fagdager

Her finner du PowerPoint-presentasjoner fra NEWS-fagdager.

Fagdag 12. april 2023

Digital samling 26. oktober 2022

Fagdag 24. mai 2022

Digitalsamling for nye NEWS instruktører 2. desember 2021

Fagdag 3. mai 2021 

Simulering

Simulering er tredje trinn i kompetansetrappen i Agder. Simulering er scenariotrening med refleksjon og debrief. 

Simulering er spesielt nyttig for å trene på tidlig identifisering av livstruende tilstander. Simuleringen skal gjenskape en virkelig situasjon i trygge omgivelser. Helsepersonell kan trene på kliniske ferdigheter som de kan trenge i sin arbeidshverdag.  

På Kristiansand kommunes nettsider kan du lese om Simulering og simuleringsnettverk, og dato for fasilitatorutdanning.

Ofte stilte spørsmål om NEWS2

1. Er det riktig at det gir null poeng for et systolisk blodtrykk som er så høyt som 219? Det virker nokså høyt. Trykkfeil?

Ja, det stemmer at det her gis 0 poeng. Disse «nullverdiene/grenseverdiene» er satt utfra forskning, men det betyr ikke nødvendigvis at det er normalverdier. Det handler mer om hvor stor risiko det er for at dette er tegn på nyoppstått, alvorlig sykdom.

Det trenger likevel ikke bety at dette er normalt og greit for din bruker/beboer. Derfor er det viktig med verdier i pasientens habituelle tilstand du kan sammenlikne med. Et systolisk blodtrykk på inntil 219 trenger ikke bety akutt, alvorlig sykdom, men det kan godt være du heller skal informere fastlegen om målingene sånn at det kan følges opp videre.

2. Finnes det eksempler på hvilke tilfeller legen vil at SpO2 skal brukes? Kun til Kols pasienter?

Hvilken skala som skal benyttes, er avhengig av hva slags type respirasjonssvikt pasienten har. Det skal være en såkalt hyperkapnisk respirasjonssvikt/respirasjonssvikt type 2, der risikoen er at pasienten ikke klarer å lufte ut nok CO2. Årsaker er alvorlig reduksjon av lungevev (som ved KOLS) eller redusert belgfunksjon (feks. ved morfinoverdose).

Det er likevel ikke alle kolspasienter som har respirasjonssvikt type 2 og som skal skåres på skala 2, og denne disgnosen skal være satt på sykehuset ved hjelp av en blodgass. Derfor er det en legeoppgave å bestemme hvilke skala som skal brukes. 

3. Jeg trenger en forklaring på SpO2 skala 2? Hvorfor gis det poeng på å ligge høyere enn 93 på SpO2

Hvis du ser på skala 2 så står det at verdier ≥ 93 på luft gir 0 poeng, mens 93-94 på oksygen gir 1 poeng, 95-96 på oksygen gir 2 og ≥ 97 på oksygen gir 3 poeng. De skiller altså her på om pasienten får oksygentilførsel eller ikke.

Det som er problemet til pasienter med respirasjonssvikt type 2 er at de i tillegg til lavt nivå av O2 i blodet (lav SpO2), kan få et for høyt nivå av CO2 (karbondioksid). Det er derfor det ofte kan være restriksjoner i antall liter O2 enkelte pasienter kan få, hvis de skal få oksygen. Her er det altså en høyere risiko for pasienten hvis SpO2-verdien blir høy, altså >93 hvis pasienten samtidig får oksygen. Pasienten skal helst ha SpO2 mellom 88-92% og ved høyere verdier må O2-tilførsel reduseres.

4. Hvorfor er det diastoliske trykket ikke med i NEWS 2 målingene?

Vi i Utviklingssenteret har ikke funnet noen artikler hvor det er dokumentert hvorfor det diastoliske trykket (undertrykket) ikke gir poeng, men mest sannsynlig handler det om at det systoliske trykket gir viktigere informasjon i denne sammenhengen. Det er viktig at begge verdiene dokumenteres i kurven, men det er kun det systoliske som gir poeng i NEWS2.

5. Hvorfor får man null poeng dersom man har en temperatur på 38,0 grader C? Regnes ikke >37,5 som feber?

Nei, feber defineres vanligvis som temperatur over 38C målt rektalt. Temperaturen kan variere i løpet av et døgn og for eksempel ved menstruasjonssyklus, og normal temperatur på kvelden er faktisk 37,5
Se informasjon på nettsidene til Norsk Helseinformatikk 

6. Hvordan vurderes bevissthetsnivå etter A, C, V, P og U

Er pasienten helt våken og svarer adekvat (sånn som de pleier) får de A og 0 poeng. (Da er det også en selvfølge at de reagerer på tiltale).

Alle de andre stadiene gir 3 poeng og krever videre undersøkelser, fordi dette er uventede endringer. Jo lenger ned i skalaen man kommer, jo mer alvorlig er det, og jo fortere må en vurdere å tilkalle lege, evt ringe 113.

På C er beboeren våken, men forvirret eller uklar. Er dette sånn beboeren normalt er, er det jo ikke nyoppstått, og skal mest sannsynlig vurderes som en A. En pasient med demens får ikke automatisk en C. Her må det gjøres vurdering ut fra pasientens normaltilstand. Det er eventuelle endringer fra normalen vi er ute etter og som gir utslag på score.

På V betyr det at pasienten kun reagerer på tiltale eller oppfordring, altså at bevisstheten er nedsatt, men du får noe kontakt hvis du sier navnet deres eller snakker til dem.

På P reagerer de først når de utsettes for smerte.

Reagerer de ikke på smerte, skal vurderingen være U.

Se mer om bevissthetsnivå på Kompetansebroen.no

7. Skal O2 som gir score 2 brukes KUN til pasienter med skala 1 ?

Alle pasienter som får O2-tilførsel når NEWS2 måles, skal vurderes til 2 poeng uavhengig av hvilken skala som benyttes til å måle SpO2.

Eksempel: Hvis en pasient med respirasjonssvikt type 2, som skal scores etter skala 2, har SpO2 på 95 og får O2-behandling, utløser det 4 poeng.

Årsaken til at man får poeng på skala 2 ved O2-behandling og høyere SpO2 enn 93%, er fordi det kan være et tegn på at pasienten får for mye O2 og kan gå i CO2-narkose.

8. Skal alle ansatte kunne utføre NEWS2?

USHT Agder anbefaler at det er ansatte med helsefaglig bakgrunn som får opplæring og har ansvar for utføring av NEWS2-målinger, da vi mener bakgrunnskunnskap om sykdomslære er nødvendig for å kunne få full nytte av ABCDE-metodikk.

9. Hvordan utføre vitale målinger på pasienter som er engstelige og/ eller urolige?

Bytt gjerne om på rekkefølgende på utførelse av målinger. Forsøk  å prioritere målingene som mistenkes å gi utslag på NEWS2-score. Prøv å bruke god tid og legg til rette for trygge omgivelser. Det er viktig med kjent personell som har god relasjon til pasienten ved utføring av vitale målinger.

Har du spørsmål om NEWS2?

Dersom du har spørsmål om NEWS2, kan du kontakte Merethe Andreassen Land, som er kontakt for NEWS2 i Agder øst. 

E-post: Merethe Andreassen Land


PEVS - Pediatric Early Warning Score

NEWS2 skal ikke brukes til barn. Utviklingssenteret har derfor, i samarbeid med fagsykepleier på barneavdelingen på Sørlandets sykehus, avdeling Arendal, utarbeidet en opplæringspakke i bruk av PEVS.
Les mer om PEVS

Kontaktinfo

Merethe Land
Fagkoordinator
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder øst
Mobil 98 65 28 55
E-post: merethe.a.land@grimstad.kommune.no

Cathrine Humlen Ruud
Fagkoordinator i lindring, kreftsykepleier
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, USHT Agder vest
Mobil: 95 28 36 95
E-post: Cathrine.Humlen.Ruud@kristiansand.kommune.no