Fagnettverk gode pasientforløp Østre Agder

Region Østre Agder har deltatt på læringsnettverk i gode pasientforløp gjennom KS og FHI i perioden 2015-2019. Etter avsluttet læringsnettverk, ble det besluttet at det gode samarbeidet som var etablert i læringsnettverket skulle videreføres i et fagnettverk hvor alle 8 kommuner deltar. Det ble også gjennomført et prosjekt for å sikre overgang fra læringsnettverk til drift for hele Agder.

Her kan du lese mer om overgangsprosjektet: 
Sammen om kvalitet og forbedring (utviklingssenter.no)

Fagnettverket består av fagutviklere, rådgivere og ledere fra helse- og omsorgstjenesten i de 8 kommunene i Østre Agder. Samhandlingskoordinator, Statsforvalter, KS og sykehuset er også medlemmer av fagnettverket. Fagnettverket ledes av USHT Agder øst.

Nettverket møtes to ganger per halvår til halvdagsmøter. Temaene er erfaringsdeling, diskusjon av gode og mindre gode pasientforløp til refleksjon og felles læring. Det etableres arbeidsgrupper etter behov, hvor en jobber med forbedringsarbeid og/eller implementering av nasjonale retningslinjer, strategier og lignende.

USHT Agder Øst leder fagnettverket. Her kan du lese mer om USHT sitt arbeid

Arbeidet i fagnettverket bygger på Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Her kan du lese mer om: Østre Agder-samarbeidet, interkommunalt politisk råd. 

Medlemmer i fagnettverket

Under finner du informasjon om hver kommune, og e-postadresse til deltakerne i fagnettverket.

Fagnettverk Østre Agder - samarbeidspartnere
Nettsted Navn
Sørlandet sykehus - Arendal Nina Roland
Statsforvalteren i Agder Heidi Vige
Samhandlingskoordinator Østre Agder Harry Svendsen
Digitaliseringsrådgiver Østre Agder Christina Bjørke Berntsen
Kommunesektorens organisasjon

Satsingsområder 2022-2024

Samtykkekompetanse: Samtykkekompetanse, tvang og makt - Grimstad kommune

Ernæringsarbeid- implementering av ny retningslinje for forebygging og behandling av underernæring

Forbedringsarbeid er kontinuerlig i fokus, og hver kommune har sine forbedringsområder hvor det anbefales å jobbe systematisk med forbedringsmetodikk. USHT tilbyr forbedringsagentutdanning som flere av deltakerne i nettverket har gjennomført. Link til nettsiden forbedringsarbeid i helse. Forbedringsarbeid innen helse - Grimstad kommune

Eksempel på forbedringsarbeid i de ulike kommunene

Her kommer det etter hvert eksempler fra de åtte ulike kommunene i Østre-Agder.

Sjekklister

Alle kommuner har utarbeidet sjekklister for å sikre gode overganger etter Anders Grimsmo HPH modellen. Sjekkliste for innleggelse er laget i samarbeid med Sørlandet sykehus og er felles for alle Agder kommuner. Det er tilsvarende blitt utarbeidet mal for utskrivningsrapport som benyttes på alle 3 lokalisasjoner ved Sørlandet sykehus. 

Det er ønskelig at alle kommuner utvider arbeidet med gode pasientforløp til alle helse- og omsorgstjenester. Videre anbefales det å gjøre en halvårlig kartlegging av alle pasienter for dokumentasjon av habituell status.

Eksempler på sjekklister:

Grimstad halvårlig kartlegging enhet for habilitering, Arendal HBT, Tvedestrand mottak profil, Risør, oppfølging etter hjemkomst, Gjerstad kontakt med lege.

Brukermedvirkning

Hva er viktig for deg

Her kan du lese mer om Hva som er viktig for deg- satsingen, og få inspirasjon til markering av Hva er viktig for deg?-dagen.

Hva er viktig for deg dagen

Hva er viktig for deg?-dagen markeres hvert år i juni. Kommunene har ulike arrangementer for å bevisstgjøre brukermedvirkning og tilstrebe likeverd i utarbeidelse av eget pasientforløp. 

I 2021 laget Grimstad kommune en film som beskriver arbeidet med Hva er viktig for deg. 

Undersøkelser

Kommunene gjennomfører jevnlig bruker- og pårørendeundersøkelser. Ulike plattformer brukes. 

Forskning 

Nyttig databaser

Forskning tilknyttet regionen

Kompetansehevende tiltak

Flere kommuner benytter Dossier for å systematisere kompetanseheving til ansatte: ​​​​Competency Management Software (Dossier.com)

Aktuelle kurs

Påmelding til kurs og fagdager i regi av USHT

Følg gjerne USHT Agder Øst på Facebook. Her blir det lagt ut informasjon og påmelding til kurs og fagdager.

Nyttige nettressurser