Trinn 3 - Tidlig innsats

Trinn 3 i innsatstrappen handler om mestring i hverdagen.

Innbyggere i Grimstad tar aktive grep for å mestre livet og daglige aktiviteter, også når livssituasjonen endrer seg, og livet byr på ekstra utfordringer for dem selv eller noen de har omsorg for. De oppsøker hjelp for å forebygge helseutfordringer, sosial isolasjon og funksjonsfall.

Grimstad kommune: 

  • tilbyr rådgiving, gruppetilbud, kurs og noe individuell bistand som kan bidra til at innbyggere lærer å mestre egen livssituasjon. Tilbudene er lett tilgjengelige og tildeles alle som har behov.
  • veileder innbygger i tilrettelegging av egen bolig og presenterer muligheter for hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere og bidra til økt selvstendighet og mestring
  • skaper møteplasser som fremmer livskvalitet og fellesskap
  • tilbyr foresatte og andre innbyggere med særlig tyngende omsorgsoppgaver, opplæring eller veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter, og hva som finnes av hjelpetiltak
  • samarbeider på tvers av tjenester, så oppfølgingen av den enkelte innbygger og familie blir helhetlig og koordinert (BTI)

Rådgivning

Lavterskeltilbud

Digitale og tekniske løsninger